Grundskola och anpassad grundskola - Modersmålsundervisning, ansökan/avanmälan samt byte av skola med undervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni ansöka om modersmålsundervisning eller avanmäla/anmäla byte av skola för befintlig undervisning.

Ansökan skall vara Språkcentrum tillhandla senast 31/5. Efter det kan elever börja endast i en befintlig grupp.

Gäller inte elever som byter skola och redan har modersmålsundervisning.  Anmälan gäller löpande och undervisningen är obligatorisk till dess att vårdnadshavaren skriftligt avanmäler eleven.

 

Önskas blankett så kontakta språkcentrum på Triangelskolan, Thulegatan 16.

I 5 kap. 7–13 §§ skolförordningen (2011:185) finns grundläggande bestämmelser för modersmålsundervisning:

5 kap. 7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

5 kap. 8 § Modersmålsundervisning får anordnas

1. som språkval i grundskolan och specialskolan,

2. som elevens val,

3. inom ramen för skolans val, eller utanför den garanterade undervisningstiden.

5 kap. 9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. 5 kap.

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och det finns en lämplig lärare. Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk.

Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

5 kap. 11 § Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Begränsningen enligt första stycket gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.

5 kap. 12 § En elev som får modersmålsundervisning får med den begränsning som anges i 11 § fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.

5 kap. 13 § Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i sameskolan användas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa